TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~44% done).

Các control cơ bản:

The Image control

Hình ảnh trong wpf cho phép bạn hiển thị hình ảnh trong ứng dụng. Đây là control có tính đa dụng cao, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Trước hết, hãy xem một ví dụ cơ bản để hiển thị hình ảnh trên cửa sổ.

<Image Source="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Googlelogo.png" />

Kết quả sẽ như thế này

Thuộc tính Source được sử dụng trong ví dụ trên dùng để chỉ định hình ảnh được hiển thị, là thuộc tính quan trọng nhất của control này.Vì vậy hãy bắt đầu tìm hiểu về nó.

The Source property

Như bạn có thể thấy từ ví dụ đầu tiên, thuộc tính Source làm nó trở nên dễ dàng hơn để xác định hình ảnh sẽ được hiển thị bên trong Image control - trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng một ảnh chứa ở nơi khác, mà Image control sẽ tự động tìm nạp và hiển thị ngay khi nó hiển thị. Đó là một ví dụ điển hình cho việc điều khiển hình ảnh linh hoạt như thế nào, nhưng trong nhiều tình huống khác, bạn có thể muốn gói hình ảnh với ứng dụng của mình, thay vì tải nó từ một nguồn từ xa. Điều này có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Có thể như bạn đã biết, bạn có thể thêm các tệp tài nguyên vào dự án của mình - chúng có thể tồn tại trong dự án Visual Studio hiện tại và có thể xem trong Solution Explorer, giống như bất kỳ tệp nào liên quan đến WPF (Windows, User Controls, v.v.). Lấy ví dụ về một tệp tài nguyên , là một hình ảnh chẳng hạn, để đưa vào project, bạn có thể chỉ cần sao chép nó vào một thư mục nào đó có liên quan. Sau đó, hình ảnh này sẽ được biên dịch vào ứng dụng (trừ khi bạn yêu cầu VS không biên dịch nó) và sau đó nó có thể được truy cập (sử dụng) bằng định dạng URL cho tài nguyên. Vậy, nếu bạn có một hình ảnh gọi là "google.png" trong thư mục có tên "Images", cú pháp có thể giống như sau:

<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/google.png" />

Các URI này, thường được gọi là "Pack URI's" (Gói URI), là một chủ đề hơi khó hiểu với nhiều chi tiết nữa, nhưng giờ, bạn chỉ cần nhớ là cơ bản của nó thì gồm có hai phần:

  • Phần đầu tiên (/WpfTutorialSamples;component), nơi có đoạn mã có tên (assembly name) (WpfTutorialSamples trong ứng dụng) thì được kết hợp với từ "component"
  • Phần thứ hai, nơi đường dẫn tương đối của tài nguyên được chỉ định: /Images/google.png

Using this syntax, you can easily reference resources included in your application. To simplify things, the WPF framework will also accept a simple, relative URL - this will suffice in most cases, unless you're doing something more complicated in your application, in regards to resources. Using a simple relative URL, it would look like this:

<Image Source="/Images/google.png" />

Loading images dynamically (Code-behind)

Specifying the Image Source directly in your XAML will work out for a lot of cases, but sometimes you need to load an image dynamically, e.g. based on a user choice. This is possible to do from Code-behind. Here's how you can load an image found on the user's computer, based on their selection from an OpenFileDialog:

private void BtnLoadFromFile_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
    if(openFileDialog.ShowDialog() == true)
    {
Uri fileUri = new Uri(openFileDialog.FileName);
imgDynamic.Source = new BitmapImage(fileUri);
    }
}

Notice how I create a BitmapImage instance, which I pass a Uri object to, based on the selected path from the dialog. We can use the exact same technique to load an image included in the application as a resource:

private void BtnLoadFromResource_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    Uri resourceUri = new Uri("/Images/white_bengal_tiger.jpg", UriKind.Relative);
    imgDynamic.Source = new BitmapImage(resourceUri);    
}

We use the same relative path as we used in one of the previous examples - just be sure to pass in the UriKind.Relative value when you create the Uri instance, so it knows that the path supplied is not an absolute path. Here's the XAML source, as well as a screenshot, of our Code-behind sample:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.ImageControlCodeBehindSample"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:WpfTutorialSamples.Basic_controls"
mc:Ignorable="d"
Title="ImageControlCodeBehindSample" Height="300" Width="400">
    <StackPanel>
<WrapPanel Margin="10" HorizontalAlignment="Center">
    <Button Name="btnLoadFromFile" Margin="0,0,20,0" Click="BtnLoadFromFile_Click">Load from File...</Button>
    <Button Name="btnLoadFromResource" Click="BtnLoadFromResource_Click">Load from Resource</Button>
</WrapPanel>
<Image Name="imgDynamic" Margin="10"  />
    </StackPanel>
</Window>

The Stretch property

After the Source property, which is important for obvious reasons, I think the second most interesting property of the Image control might be the Stretch property. It controls what happens when the dimensions of the image loaded doesn't completely match the dimensions of the Image control. This will happen all the time, since the size of your Windows can be controlled by the user and unless your layout is very static, this means that the size of the Image control(s) will also change.

As you can see from this next example, the Stretch property can make quite a bit of difference in how an image is displayed:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Basic_controls.ImageControlStretchSample"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:WpfTutorialSamples.Basic_controls"
mc:Ignorable="d"
Title="ImageControlStretchSample" Height="450" Width="600">
    <Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="Auto" />
    <RowDefinition Height="*" />
</Grid.RowDefinitions>
<Label Grid.Column="0" HorizontalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Uniform</Label>
<Label Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Center" FontWeight="Bold">UniformToFill</Label>
<Label Grid.Column="2" HorizontalAlignment="Center" FontWeight="Bold">Fill</Label>
<Label Grid.Column="3" HorizontalAlignment="Center" FontWeight="Bold">None</Label>
<Image Source="/Images/white_bengal_tiger.jpg" Stretch="Uniform" Grid.Column="0" Grid.Row="1" Margin="5" />
<Image Source="/Images/white_bengal_tiger.jpg" Stretch="UniformToFill" Grid.Column="1" Grid.Row="1" Margin="5" />
<Image Source="/Images/white_bengal_tiger.jpg" Stretch="Fill" Grid.Column="2" Grid.Row="1" Margin="5" />
<Image Source="/Images/white_bengal_tiger.jpg" Stretch="None" Grid.Column="3" Grid.Row="1" Margin="5" />
    </Grid>
</Window>

It can be a bit hard to tell, but all four Image controls display the same image, but with different values for the Stretch property. Here's how the various modes work:

  • Uniform: This is the default mode. The image will be automatically scaled so that it fits within the Image area. The Aspect ratio of the image will be preserved.
  • UniformToFill: The image will be scaled so that it completely fills the Image area. The Aspect ratio of the image will be preserved.
  • Fill: The image will be scaled to fit the area of the Image control. Aspect ratio might NOT be preserved, because the height and width of the image are scaled independently.
  • None: If the image is smaller than the Image control, nothing is done. If it's bigger than the Image control, the image will simply be cropped to fit into the Image control, meaning that only part of it will be visible.

Summary

The WPF Image control makes it easy for you to display an image in your application, whether from a remote source, an embedded resource or from the local computer, as demonstrated in this article.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!