TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

XAML:

XAML là gì?

XAML, là viết tắt của từ eXtensible Application Markup Language, là biến thể của Microsoft dựa trên XML nhằm mô tả một GUI. Trong những GUI framework trước, như Winforms, một GUI được tạo bằng cùng một ngôn ngữ mà ngôn ngữ đó bạn sẽ sử dụng để tương tác với GUI, ví dụ C# hoặc VB.NET và thường được duy trì bởi nhà thiết kế (Ví dụ: VisualStudio), nhưng với XAML, Microsoft đang đi theo một cách khác. Giống như HTML, bạn có thể dễ dàng viết và chỉnh sửa GUI của mình.

Đây không thực sự là một hướng dẫn chi tiết về XAML, mà tôi sẽ trình bày một cách ngắn gọn cho bạn thấy cách dùng XAML như thế nào, bởi vì nó là một phần thiết yếu của WPF. Khi bạn tạo một Window hoặc một Page, nó sẽ bao gồm một tệp XAML và một tệp CodeBehind, chúng sẽ cùng cấu thành nên một Window/Page. Tệp XAML mô tả interface với tất cả các element, trong khi tệp CodeBehind xử lý tất cả các Event(sự kiện) và có quyền truy cập để điều khiển sự hoạt động của XAML

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách làm việc của XAML như thế nào và làm sao để bạn sử dụng nó để tạo một interface cho riêng bạn.