TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~51% done).

Điều khiển giao diện chung:

Điều khiển WPF ToolBar

Thanh công cụ là một hàng lệnh, thường nằm ngay bên dưới menu chính của ứng dụng Windows tiêu chuẩn. Trên thực tế, đây có thể là một bảng điều khiển đơn giản với các nút trên nó, nhưng bằng cách sử dụng điều khiển WPF ToolBar, bạn sẽ nhận được một số tính năng bổ sung như xử lý tràn tự động và khả năng người dùng cuối định vị lại thanh công cụ của bạn.

Một ToolFar WPF thường được đặt bên trong điều khiển ToolBarTray. ToolBarTray sẽ xử lý các công cụ như vị trí và kích thước và bạn có thể có nhiều điều khiển ToolBar bên trong phần tử ToolBarTray. Hãy thử một ví dụ khá cơ bản, để xem tất cả trông như thế nào:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Common_interface_controls.ToolbarSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolbarSample" Height="200" Width="300">
  <Window.CommandBindings>
    <CommandBinding Command="New" CanExecute="CommonCommandBinding_CanExecute" />
    <CommandBinding Command="Open" CanExecute="CommonCommandBinding_CanExecute" />
    <CommandBinding Command="Save" CanExecute="CommonCommandBinding_CanExecute" />
  </Window.CommandBindings>
  <DockPanel>
    <ToolBarTray DockPanel.Dock="Top">
      <ToolBar>
        <Button Command="New" Content="New" />
        <Button Command="Open" Content="Open" />
        <Button Command="Save" Content="Save" />
      </ToolBar>
      <ToolBar>
        <Button Command="Cut" Content="Cut" />
        <Button Command="Copy" Content="Copy" />
        <Button Command="Paste" Content="Paste" />
      </ToolBar>
    </ToolBarTray>
    <TextBox AcceptsReturn="True" />
  </DockPanel>
</Window>
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;

namespace WpfTutorialSamples.Common_interface_controls
{
	public partial class ToolbarSample : Window
	{
		public ToolbarSample()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void CommonCommandBinding_CanExecute(object sender, CanExecuteRoutedEventArgs e)
		{
			e.CanExecute = true;
		}
	}
}

Lưu ý cách tôi sử dụng các lệnh cho tất cả các nút. Chúng ta đã thảo luận điều này trong chương trước và sử dụng các lệnh chắc chắn mang lại cho chúng ta một số lợi thế. Hãy xem chương Menu, hoặc các bài viết về các lệnh, để biết thêm thông tin.

Trong ví dụ này, tôi thêm ToolBarTray vào đầu màn hình và bên trong nó, hai điều khiển ToolBar. Mỗi nút chứa một số nút và chúng tôi sử dụng các lệnh để cung cấp cho chúng hành vi của chúng. Trong Code-behind, tôi đảm bảo xử lý sự kiện CanExecute của ba nút đầu tiên, do WPF không tự động thực hiện, trái với các lệnh Cut, Copy and Paste, mà WPF có khả năng xử lý hoàn toàn cho chúng tôi.

Hãy thử chạy ví dụ và đặt con trỏ lên phần bên trái của một trong các thanh công cụ (vùng chấm). Nếu bạn nhấp và giữ nút chuột trái, bây giờ bạn có thể định vị lại thanh công cụ, ví dụ: bên dưới khác hoặc thậm chí làm cho họ chuyển đổi vị trí.

Hình ảnh

Mặc dù văn bản trên các nút trên thanh công cụ là hoàn toàn ổn, cách tiếp cận thông thường là có các biểu tượng hoặc ít nhất là sự kết hợp của một biểu tượng và một đoạn văn bản. Vì WPF sử dụng các điều khiển Nút thông thường, việc thêm biểu tượng vào các mục trên thanh công cụ là rất dễ dàng. Chỉ cần xem ví dụ tiếp theo này, nơi chúng tôi làm cả hai điều đó:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Common_interface_controls.ToolbarIconSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolbarIconSample" Height="200" Width="300">
  <DockPanel>
    <ToolBarTray DockPanel.Dock="Top">
      <ToolBar>
        <Button Command="Cut" ToolTip="Cut selection to Windows Clipboard.">
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/cut.png" />
        </Button>
        <Button Command="Copy" ToolTip="Copy selection to Windows Clipboard.">
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/copy.png" />
        </Button>
        <Button Command="Paste" ToolTip="Paste from Windows Clipboard.">
          <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/paste.png" />
            <TextBlock Margin="3,0,0,0">Paste</TextBlock>
          </StackPanel>
        </Button>
      </ToolBar>
    </ToolBarTray>
    <TextBox AcceptsReturn="True" />
  </DockPanel>
</Window>

Bằng cách chỉ định điều khiển hình ảnh là Nội dung của hai nút đầu tiên, chúng sẽ là biểu tượng dựa trên thay vì dựa trên văn bản. Trên nút thứ ba, tôi kết hợp điều khiển hình ảnh và điều khiển TextBlock bên trong StackPanel, để đạt được cả biểu tượng và văn bản trên nút, một kỹ thuật thường được sử dụng cho các nút cực kỳ quan trọng hoặc có biểu tượng ít rõ ràng hơn.

Lưu ý cách tôi đã sử dụng thuộc tính ToolTip trên mỗi nút để thêm văn bản giải thích. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những nút chỉ có một biểu tượng, vì mục đích của nút có thể không rõ ràng khi chỉ nhìn vào biểu tượng. Với thuộc tính ToolTip, người dùng có thể di chuột qua nút để nhận mô tả về những gì nó làm, như được minh họa trên ảnh chụp màn hình.

Overflow

As already mentioned, a very good reason for using the ToolBar control instead of just a panel of buttons, is the automatic overflow handling. It means that if there's no longer enough room to show all of the buttons on the toolbar, WPF will put them in a menu accessible by clicking on the arrow to the right of the toolbar. You can see how it works on this screenshot, which shows the first example, but with a smaller window, thereby leaving less space for the toolbars:

WPF even allows you to decide which items are suitable for overflow hiding and which should always be visible. Usually, when designing a toolbar, some items are less important than the others and some of them you might even want to have in the overflow menu all the time, no matter if there's space enough or not.

This is where the attached property ToolBar.OverflowMode comes into play. The default value is AsNeeded, which simply means that a toolbar item is put in the overflow menu if there's not enough room for it. You may use Always or Never instead, which does exactly what the names imply: Puts the item in the overflow menu all the time or prevents the item from ever being moved to the overflow menu. Here's an example on how to assign this property:

<ToolBar>
  <Button Command="Cut" Content="Cut" ToolBar.OverflowMode="Always" />
  <Button Command="Copy" Content="Copy" ToolBar.OverflowMode="AsNeeded" />
  <Button Command="Paste" Content="Paste" ToolBar.OverflowMode="Never" />
</ToolBar>

Position

While the most common position for the toolbar is indeed in the top of the screen, toolbars can also be found in the bottom of the application window or even on the sides. The WPF ToolBar of course supports all of this, and while the bottom placed toolbar is merely a matter of docking to the bottom of the panel instead of the top, a vertical toolbar requires the use of the Orientation property of the ToolBar tray. Allow me to demonstrate with an example:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Common_interface_controls.ToolbarPositionSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolbarPositionSample" Height="200" Width="300">
	<DockPanel>
		<ToolBarTray DockPanel.Dock="Top">
			<ToolBar>
				<Button Command="Cut" ToolTip="Cut selection to Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/cut.png" />
				</Button>
				<Button Command="Copy" ToolTip="Copy selection to Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/copy.png" />
				</Button>
				<Button Command="Paste" ToolTip="Paste from Windows Clipboard.">
					<StackPanel Orientation="Horizontal">
						<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/paste.png" />
						<TextBlock Margin="3,0,0,0">Paste</TextBlock>
					</StackPanel>
				</Button>
			</ToolBar>
		</ToolBarTray>
		<ToolBarTray DockPanel.Dock="Right" Orientation="Vertical">
			<ToolBar>
				<Button Command="Cut" ToolTip="Cut selection to Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/cut.png" />
				</Button>
				<Button Command="Copy" ToolTip="Copy selection to Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/copy.png" />
				</Button>
				<Button Command="Paste" ToolTip="Paste from Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/paste.png" />
				</Button>
			</ToolBar>
		</ToolBarTray>
		<TextBox AcceptsReturn="True" />
	</DockPanel>
</Window>

The trick here lies in the combination of the DockPanel.Dock property, that puts the ToolBarTray to the right of the application, and the Orientation property, that changes the orientation from horizontal to vertical. This makes it possible to place toolbars in pretty much any location that you might think of.

Custom controls on the ToolBar

As you have seen on all of the previous examples, we use regular WPF Button controls on the toolbars. This also means that you can place pretty much any other WPF control on the toolbars, with no extra effort. Of course, some controls works better on a toolbar than others, but controls like the ComboBox and TextBox are commonly used on the toolbars in e.g. older versions of Microsoft Office, and you can do the same on your own WPF toolbars.

Another thing introduced in this example is the Separator element, which simply creates a separator between two sets of toolbar items. As you can see from the example, it's very easy to use!

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Common_interface_controls.ToolbarCustomControlsSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ToolbarCustomControlsSample" Height="200" Width="300">
	<DockPanel>
		<ToolBarTray DockPanel.Dock="Top">
			<ToolBar>
				<Button Command="Cut" ToolTip="Cut selection to Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/cut.png" />
				</Button>
				<Button Command="Copy" ToolTip="Copy selection to Windows Clipboard.">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/copy.png" />
				</Button>
				<Button Command="Paste" ToolTip="Paste from Windows Clipboard.">
					<StackPanel Orientation="Horizontal">
						<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/paste.png" />
						<TextBlock Margin="3,0,0,0">Paste</TextBlock>
					</StackPanel>
				</Button>
				<Separator />
				<Label>Font size:</Label>
				<ComboBox>
					<ComboBoxItem>10</ComboBoxItem>
					<ComboBoxItem IsSelected="True">12</ComboBoxItem>
					<ComboBoxItem>14</ComboBoxItem>
					<ComboBoxItem>16</ComboBoxItem>
				</ComboBox>
			</ToolBar>
		</ToolBarTray>
		<TextBox AcceptsReturn="True" />
	</DockPanel>
</Window>

Summary

Creating interfaces with toolbars is very easy in WPF, with the flexible ToolBar control. You can do things that previously required 3rd party toolbar controls and you can even do it without much extra effort.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!