TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

Bắt đầu:

Hello, WPF!

Ví dụ đầu tiên và cổ điển nhất trong bất kì ngôn ngữ nào là ví dụ "Hello, world!", nhưng trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ thay nó thành "Hello, WPF!". Mục đích chỉ là tạo ra mẩu chữ ở trên màn hình, để chỉ ra cho bạn bắt đầu nó dễ thế nào.

Về phần sau của bài hướng dẫn cho rằng bạn đã cài 1 IDE, tốt nhất là Visual Studio hoặc Visual Studio Community (xem bài trước để biết hướng dẫn cách cái nó). Nếu bạn dùng sản phẩm khác, bạn sẽ cần đáp ứng hướng dẫn của sản phẩm của bạn.

Trong, Visual Studio, bắt đầu bằng cách chọn New project từ File menu. Ở bên trái, bạn sẽ có một cây chứa các thể loại. Bài hướng dẫn này sẽ chú trọng vào C# bất cứ khi nào có code liên quan, vì vậy ban nên chọn thể loại đó trong danh sách các thể loại, và vì chúng ta sẽ tạo ra Windows Applications, bạn nên chọn Windows trong cây sổ. Nó sẽ giúp bạn một danh sách những dạng Windows application có thể tạo ở bên phải, tại đó bạn có thể chọn WPF Application. Tôi sẽ đặt tên cho project của tôi là "HelloWPF" ở trường văn bản Name. Chắc chắn rằng những cài đặt còn lại ở phía dưới hộp thoại ổn rồi ấn bút Ok

Project mới của bạn sẽ có vài tệp, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào một trong số đó: MainWindox.xaml. Đây là cửa số đầu tiên của phần mền, là cửa sổ hiện ra đầu tiên sau khi chạy phần mềm, trừ khi bạn thay đổi nó. Mã XAML có thể tìm thấy trong này (XAML được thảo luận chi tiết ở trong chương khác của bài hướng dẫn này) sẽ nhìn giống như sau:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>

    </Grid>
</Window>

Đây là mã XAML cơ bản mà Visual Studio tạo cho của sổ chúng ta, tất cả các phần của đoạn mã được giải thích trong các phần trong XAML and "Cửa Sổ". Bạn có thể chạy phần mềm bây giờ (chọn Debug -> Start debugging hoặc ấn F5) để xem của sổ không có gì mà trương trình của chúng ta hiện đang bao gồm, nhưng bây giờ là lúc cho lời nhắn của chúng ta lên màn hình.

Chúng ta sẽ thực hiện bằng việc thêm TextBlock control và Grid panel, với nội dung tin nhắn như đã được đề cập ở trên.

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontSize="72">
Hello, WPF!
</TextBlock>
    </Grid>
</Window>

Thử chạy trương trình của bạn bây giờ (chọn Debug -> Start debugging hoặc ấn F5) và nhìn thấy kết quả tốt đẹp cho sự chăm chỉ của bạn - trương trình WPF đầu tiên của bạn:

Bạn sẽ nhận thấy rằng chúng ta sử dụng 3 thuộc tính khác nhau trong TextBlock để có tùy chỉnh căn chỉnh( ở gi cửa sổ), cũng như thuộc tính FontSize để có được chữ to hơn. Tất cả những khái niệm sẽ được giải quyết ở những bài sau.

Chúc mừng khi đã làm được tới đây. Bây giờ hãy đọc những thứ còn lại của bài viết này và bạn sẽ thành bậc thầy WPF!