TOC

This article is currently in the process of being translated into Catalan (~61% done).

Panels:

Introduction to WPF panels

Els panells són uns dels tipus més importants de WPF. Actuen com a contenidors d’altres controls i controles la disposició de la finestra o pàgina. Donat que una finestra només pot contenir UN control fill, es fa servir sovint un panel per a dividir l’espai disponible en àrees, on cada una d’elles pot contenir un control o un altre panell (que també és un control, evidentment).

Hi ha diferents tipus de panells, i cada un té una manera diferent de gestionar els controls que conté. Seleccionar el panell adient és essencial per a obtenir el comportament i la disposició que es cerca, i especialment quan no es té experiència en WPF, pot ser una tasca difícil. La propera secció descriu cada un dels panells breument i dóna idea de com fer-los servir. Posteriorment, en els següents capítols es descriuran en detall cada un dels panells.

Canvas

Un panell simple, que mimetitza la manera que WinForms fa les coses. Et permet assignar coordenades especifiques a cadascun dels controls fill, donant-te un control total del disseny. No és molt flexible, perquè s'han de moure manualment el controls fills i estar segur que estan d'acord amb el que tu vols aconseguir d'ells. Utilitza'l (només) quan vols aconseguir un control total de la posició dels controls fills.

WrapPanel

El WrapPanel posicionarà els controls fills un al costat de l'altre, horitzontalment (per defecte) o verticalment, fins que no hi hagi més espai. Llavors, es posicionarà a la següent línia i continuarà posicionant el controls fills una al costat de l'altre. Utilitza'l quan vulguis que els controls es posicionin horitzontal o verticalment automàticament i que canviïn de línia també automàticament quan no hi ha més espai.

StackPanel

L'StackPanel funciona més o menys com el WrapPanel, però per comptes de posicionar els controls en diverses files o columnes quan no hi ha prou espai, si pot, s'intenta expandir ell mateix. Igual que en el WrapPanel, l'orientació pot ser horitzontal o vertical, però per comptes d'ajustar l'amplada o l'alçada dels controls fill basant-se en les seves mides, el que fa es que cada control fill ajusta les seves mides per tal d'ocupar tot l'espai d'ampla o alçada possible. Utilitza'l quan vulguis una llista de controls que ocupin tot l'espai possible, utilitzant només una fila o columna.

DockPanel

The DockPanel allows you to dock the child controls to the top, bottom, left or right. By default, the last control, if not given a specific dock position, will fill the remaining space. You can achieve the same with the Grid panel, but for the simpler situations, the DockPanel will be easier to use. Use the DockPanel whenever you need to dock one or several controls to one of the sides, like for dividing up the window into specific areas.

Grid

The Grid is probably the most complex of the panel types. A Grid can contain multiple rows and columns. You define a height for each of the rows and a width for each of the columns, in either an absolute amount of pixels, in a percentage of the available space or as auto, where the row or column will automatically adjust its size depending on the content. Use the Grid when the other panels doesn't do the job, e.g. when you need multiple columns and often in combination with the other panels.

UniformGrid

The UniformGrid is just like the Grid, with the possibility of multiple rows and columns, but with one important difference: All rows and columns will have the same size! Use this when you need the Grid behavior without the need to specify different sizes for the rows and columns.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!