TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~97% done).

Một ứng dụng WPF:

A WPF Application - Introduction

Trong hướng dẫn này, trọng tâm chính của chúng ta sẽ là sử dụng WPF để tạo các ứng dụng. Như có thể bạn biết, .NET có thể được chạy trên mọi nền tảng có chứa hệ thống xử lí của .NET, nhưng nền tảng phổ biến nhất vẫn là Microsoft Windows. Khi chúng ta nói về ứng dụng Windows trong hướng dẫn này, nó thực sự có nghĩa là ứng dụng chạy trên Windows (hoặc nền tảng .NET phù hợp khác) và không nằm trong trình duyệt hoặc điều khiển qua Internet.

Trong hướng dẫn này, trọng tâm chính của chúng ta sẽ là sử dụng WPF để tạo các ứng dụng. Như có thể bạn biết, .NET có thể được chạy trên mọi nền tảng có chứa hệ thống xử lí của .NET, nhưng nền tảng phổ biến nhất vẫn là Microsoft Windows. Khi chúng ta nói về ứng dụng Windows trong hướng dẫn này, nó thực sự có nghĩa là ứng dụng chạy trên Windows (hoặc nền tảng .NET phù hợp khác) và không nằm trong trình duyệt hoặc điều khiển qua Internet.

Trong các chương dưới đây chúng ta sẽ quan sát cấu trúc và những khía cạnh khác nhau của một ứng dụng WPF.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!