TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

Một ứng dụng WPF:

Giới thiệu về 1 WPF Application

Trong hướng dẫn này, trọng tâm chính của chúng ta sẽ là sử dụng WPF để tạo các ứng dụng. Như có thể bạn biết, .NET có thể được chạy trên mọi nền tảng có chứa hệ thống xử lí của .NET, nhưng nền tảng phổ biến nhất vẫn là Microsoft Windows. Khi chúng ta nói về ứng dụng Windows trong hướng dẫn này, nó thực sự có nghĩa là ứng dụng chạy trên Windows (hoặc nền tảng .NET phù hợp khác) và không nằm trong trình duyệt hoặc điều khiển qua Internet.

Một ứng dụng WPF cần .NET framework để chạy, giống như loại ứng dụng .NET khác. May mắn thay, Microsoft đã đặt .NET framework chứa trọng mọi phiên bản Windows kể từ Windows Vista, và họ đã đẩy framework vào phiên bản cũ hơn thông qua Windows Update. Nói cách khác, bạn có thể chắc chắn rằng hầu hết người dùng Windows có khả năng chạy ứng dụng WPF của bạn

Trong các chương dưới đây chúng ta sẽ quan sát cấu trúc và những khía cạnh khác nhau của một ứng dụng WPF.