TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

Aplikácia WPF:

Okno

Pri vytváraní aplikácie WPF je prvá vec s ktorou sa stretnete trieda Window (Okno). Slúži ako koreň okna a poskytuje štandardný okraj, záhlavie a tlačidlá maximalizovť, minimalizovať a zatvoriť. Okno WPF je kombinácia súboru XAML (.xaml), kde element <Window> koreňovým prvkom a súboru CodeBehind (.cs). Ak používate program Visual Studio (Express) a vytvoríte novú aplikáciu WPF, vytvorí pre vás predvolené okno, ktoré bude vyzerať takto:

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Window1" Height="300" Width="300">
  <Grid>

  </Grid>
</Window>

Atribút x:class udáva súboru XAML, ktorú triedu má používať, v tomto prípade Window1, ktorú Visual Studio vytvoril aj pre nás. Nájdete ho v stromovej štruktúre projektu vo VS ako podriadený uzol súboru XAML. Predvolene to vyzerá takto:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
//…more using statements

namespace WpfApplication1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for Window1.xaml
  /// </summary>
  public partial class Window1 : Window
  {
    public Window1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

Ako môžete vidieť, trieda Window1 je definovaná ako partial (čiastočná), pretože je kombinovaná s vaším súborom XAML, aby vám poskytla celé okno. To je vlastne to, čo robí metóda InitializeComponent(), a čo je potrebné, aby pri spustení okno fungovalo.

Ak sa vrátime do súboru XAML, na prvku Window si všimnete niekoľko ďalších zaujímavých atribútov, ako je Title, ktorý definuje názov okna (zobrazený v záhlaví) a tiež štartovaciu šírku a výšku. Je tam aj niekoľko definícií priestorov názvov (namespace), o ktorých budeme hovoriť v kapitolách XAML.

Môžete si tiež všimnúť, že Visual Studio vytvoril v okne Grid (mriežku). Grid je jedným z panelov WPF a zatiaľ čo to môže byť akýkoľvek panel alebo ovládací prvok, Window môže mať len jeden podriadený ovládací prvok, takže panel je dobrá voľba a ten zase môže obsahovať viac detských ovládacích prvkov. Neskôr v tomto tútorialy sa pozrieme na rôzne typy panelov, ktoré môžete použiť, pretože sú veľmi dôležité vo WPF.

Dôležité vlastnosti okna

Trieda WPF Window má veľa zaujímavých atribútov, ktoré môžete nastaviť na ovládanie vzhľadu a správania okna aplikácie. Tu je krátky zoznam najzaujímavejších:

Icon - Umožňuje definovať ikonu okna, ktorá sa zvyčajne zobrazuje v pravom hornom rohu, tesne pred názvom okna.

ResizeMode - Toto určuje, či a ako môže koncový používateľ zmeniť vaše okno. Predvolená hodnota je CanResize, ktorá umožňuje užívateľovi zmeniť veľkosť okna ako akékoľvek iné okno, a to buď pomocou tlačidiel maximalizovať / minimalizovať, alebo presunutím jedného z okrajov. CanMinimize umožní používateľovi minimalizovať okno, ale nie maximalizovať ho a ani zmenšiť, alebo zväčšiť. NoResize je najprísnejšie, kedy sú odstránené tlačidlá maximalizácie a minimalizácie a okno nie je možné zväčšiť, alebo zmenšiť.

ShowInTaskbar - Predvolená hodnota je true (pravda), ale ak ju nastavíte na hodnotu false, vaše okno nebude zobrazené na paneli úloh systému Windows. Užitočné pre neprimárne okná, alebo aplikácie, ktoré by sa mali minimalizovať do oznamovacej oblasti.

SizeToContent - Určuje, či sa má veľkosť okna automaticky prispôsobiť svojmu obsahu. Predvolená hodnota je Manual, čo znamená, že okno automaticky nezmení veľkosť. Ďalšie možnosti sú Width, Height a WidthAndHeight, ktoré automaticky upravia veľkosť okna buď horizontálne, vertikálne alebo v oboch smeroch.

Topmost - Predvolená hodnota je false, ale ak je nastavená na hodnotu true, vaše okno bude stále nad ostatnými oknami, pokiaľ nie je minimalizované. Použiteľné len pre špeciálne situácie.

WindowStartupLocation - Umiestnenie počiatočnej polohy okna. Predvolená hodnota je Manual, čo znamená, že okno bude pri spustení umiestnené podľa vlastností Top a Left. Ďalšie možnosti sú CenterOwner, ktorá umiestni okno do stredu rodičovského okna a CenterScreen, ktorý umiestni okno do stredu obrazovky.

WindowState - Určenie počiatočného stavu okna. Môže byť buď Normal, Maximized, alebo Minimized. Predvolená hodnota je Normal, ktorú by ste mali používať, ak nechcete, aby sa vaše okno otváralo maximalizovane alebo minimalizovane.

Existuje však veľa ďalších atribútov, pozrite si ich a potom prejdite na nasledujúcu kapitolu.