TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~18% done).

WPF aplikace:

Okna

Když začnete vytvářet WPF aplikaci, první věc, se kterou se setkáte, je třída Window. Slouží jako základní okno a poskytuje vám standardní prvky jako jsou okraje, titulkovou lištu a tlačítka pro maximalizaci, minimalizaci a zavření aplikace. WPF okno je kombinací XAML (.xaml) souboru, kde je <Window> element jako root, a CodeBehind (.cs) souboru. Pokud používáte Visual Studio (Express) a uděláte WPF aplikaci, ta vytvoří pro vás defaultní okno, které bude vypadat nějak takto:

<Window x:Class="WpfApplication1.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="Window1" Height="300" Width="300">
  <Grid>

  </Grid>
</Window>

The x:class attribute tells the XAML file which class to use, in this case Window1, which Visual Studio has created for us as well. You will find it in the project tree in VS, as a child node of the XAML file. By default, it looks something like this:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
//…more using statements

namespace WpfApplication1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for Window1.xaml
  /// </summary>
  public partial class Window1 : Window
  {
    public Window1()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

As you can see, the Window1 class is definied as partial, because it's being combined with your XAML file in runtime to give you the full window. This is actually what the call to InitializeComponent() does, which is why it's required to get a full functioning window up and running.

If we go back to the XAML file, you will notice a couple of other interesting attributes on the Window element, like Title, which defines the title of the window (shown in the title bar) as well as the starting width and height. There are also a couple of namespace definitions, which we will talk about in the XAML chapters.

You will also notice that Visual Studio has created a Grid control for us inside the Window. The Grid is one of the WPF panels, and while it could be any panel or control, the Window can only have ONE child control, so a Panel, which in turn can contain multiple child controls, is usually a good choice. Later in this tutorial, we will have a much closer look into the different types of panels that you can use, as they are very important in WPF.

Důležité vlastnosti třídy Window

WPF třídy Window mají několik zajímavých atributů, kterými můžete ovládat vzhled a chování vaší aplikace. Tady je krátký seznam nejzajímavějších:

Icon - Allows you to define the icon of the window, which is usually shown in the upper left corner, to the left of the window title.

ResizeMode - This controls whether and how the end-user can resize your window. The default is CanResize, which allows the user to resize the window like any other window, either by using the maximize/minimize buttons or by dragging one of the edges. CanMinimize will allow the user to minimize the window, but not to maximize it or drag it bigger or smaller. NoResize is the strictest one, where the maximize and minimize buttons are removed and the window can't be dragged bigger or smaller.

ShowInTaskbar - The default is true, but if you set it to false, your window won't be represented in the Windows taskbar. Useful for non-primary windows or for applications that should minimize to the tray.

SizeToContent - Decide if the Window should resize itself to automatically fit its content. The default is Manual, which means that the window doesn't automatically resize. Other options are Width, Height and WidthAndHeight, and each of them will automatically adjust the window size horizontally, vertically or both.

Topmost - Výchozí hodnota je nepravdivá, ale pokud je nastavena na hodnotu true, vaše okno zůstane nad všemi ostatními okny které bude překrývat, pokud není minimalizováno. Pouze užitečné pro zvláštní situace.

WindowStartupLocation - Controls the initial position of your window. The default is Manual, which means that the window will be initially positioned according to the Top and Left properties of your window. Other options are CenterOwner, which will position the window in the center of it's owner window, and CenterScreen, which will position the window in the center of the screen.

WindowState - Controls the initial window state. It can be either Normal, Maximized or Minimized. The default is Normal, which is what you should use unless you want your window to start either maximized or minimized.

There are lots of other attributes though, so have a look for yourself and then move on to the next chapter.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!