TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~71% done).

XAML:

Události v jazyce XAML

Naprostá většina moderních frameworků pro tvorbu GUI aplikací využívá programování řízené událostmi. Všechny kontrolky, a to včetně okna aplikace samého (okno též dědí ze třídy Control), obsahují celou řadu událostí, na které je možno reagovat. Na tyto události (eventy) je možné napojit vlastní kód. Pokud nastanou, aplikace se to dozví a je tak možné na ně reagovat.

Existuje velké množství různých událostí. Ty nejčastěji používané reagují na interakci uživatele s aplikací, ať už myší či klávesnicí. Na naprosté většině kontrolek naleznete události KeyDown, KeyUp, MouseDown, MouseEnter, MouseLeave, MouseUp a několik dalších.

Podíváme se blíže, jak eventy pracují ve WPF, protože je to komplexní téma. Teď ale potřebujete vědět, jak propojit event kontrolky v XAMLu s částí kódu v Code-Behind souboru. Podívejte se na následující příklad:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.XAML.EventsSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="EventsSample" Height="300" Width="300">
	<Grid Name="pnlMainGrid" MouseUp="pnlMainGrid_MouseUp" Background="LightBlue">    
		
  </Grid>
</Window>

Povšimněte si, že jsme se na událost MouseUp kontrolky Grid odkázali tak, že jsme zapsali jméno obslužné metody do příslušného atributu. Tuto metodu je nyní potřeba vytvořit v Code-Behind souboru. Metoda musí samozřejmě odpovídat delegátu pro danou událost, v tomto případě následujícím způsobem:

private void pnlMainGrid_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
	MessageBox.Show("You clicked me at " + e.GetPosition(this).ToString());
}

Delegát události MouseUp (která, jak název napovídá, reaguje na puštění tlačítka myši uživatelem) je MouseButtonEventHandler, který má dva argumenty. První je sender, což je objekt (kontrolka), který událost způsobil. Druhý se obvykle značí e, v tomto případě jde o objekt typu MouseButtonEventArgs, a obsahuje informace o dané události. V příkladu výše se při vyvolání události podíváme do e, a zjistíme z něj souřadnice kurzoru myši, které sdělíme uživateli.

Různé události (eventy) mohou být obslouženy stejným delegátem události. Například MouseUp i MouseDown využívají oba delegáta MouseButtonEventHandler. Událost "MouseMove" je naopak obsloužena delegátem MouseEventHandler. Proto je při definici metody pro obsluhu událostí třeba znát, který delegát ji používá a v případě pochybností vyhledat tyto informace v dokumentaci.

Naštěstí Visual Studio může pomoci správného delegáta pro obsluhu událostí vygenerovat. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je napsat jméno události do XAML kódu a další práci přenechat IntelliSense Visual Studia:

Při volbě <New Event Handler> (v české verzi VS IntelliSense překládá jako "Nová obslužná rutina události") vygeneruje Visual Studio příslušnou obslužnou rutinu událostí (event handler) v .cs souboru obsahujícím "Code-behind". Bude se jmenovat <control name>_<event name>, v uvedeném příkladě tedy pnlMainGrid_MouseDown. Ke zdrojovému kódu pro obsluhu události se lze dostat stisknutím pravého tlačítka myši nad názvem události a výběrem volby Navigate to Event Handler (v české mutaci VS "Přejít k definici") z vyskakovací nabídky. (Pozn. překl.: stejně dobře poslouží stisk tlačítka F12, je-li kurzor umístěn v názvu události.)

Subscribing to an event from Code-behind

The most common way to subscribe to events is explained above, but there may be times where you want to subscribe to the event directly from Code-behind instead. This is done using the += C# syntax, where you add an event handler to event directly on the object. The full explanation of this belongs in a dedicated C# example, but for comparison, here's an example:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;


namespace WpfTutorialSamples.XAML
{
	public partial class EventsSample : Window
	{
		public EventsSample()
		{
			InitializeComponent();
			pnlMainGrid.MouseUp += new MouseButtonEventHandler(pnlMainGrid_MouseUp);
		}

		private void pnlMainGrid_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
		{
			MessageBox.Show("You clicked me at " + e.GetPosition(this).ToString());
		}

	}
}

Once again, you need to know which delegate to use, and once again, Visual Studio can help you with this. As soon as you write:

pnlMainGrid.MouseDown +=

Visual Studio will offer its assistance:

Simply press the [Tab] key twice to have Visual Studio generate the correct event handler for you, right below the current method, ready for implementation. When you subscribe to the events like this, you don't need to do it in XAML.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!