TOC

This article is currently in the process of being translated into Polish (~98% done).

Polecenia:

Implementing a custom WPF Command

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się różnym sposobom używania poleceń zwanych po angielsku "commands", które są standardowo zdefiniowane w WPF. Możesz jednak zaimplementować swoje własne polecenia. Jest to dość proste i kiedy stworzysz własne polecenia, możesz ich używać tak samo jak tych standardowych w WPF.

Najłatwiejszym sposobem używania własnych poleceń jest stworzenie statycznej klasy static class która je zawiera. W takiej klasie każda komenda jest utwożona jako statyczne pole możliwe do wykorzystnia w aplikacji. Jako, że WPF nie zawiera zdefiniowanych komand Exit/Quit, postanowiłem dla przykładu właśnie je zaimplementować. Wygląda to następująco:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Commands.CustomCommandSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:self="clr-namespace:WpfTutorialSamples.Commands"
    Title="CustomCommandSample" Height="150" Width="200">
  <Window.CommandBindings>
    <CommandBinding Command="self:CustomCommands.Exit" CanExecute="ExitCommand_CanExecute" Executed="ExitCommand_Executed" />
  </Window.CommandBindings>
  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto" />
      <RowDefinition Height="*" />
    </Grid.RowDefinitions>
    <Menu>
      <MenuItem Header="File">
        <MenuItem Command="self:CustomCommands.Exit" />
      </MenuItem>
    </Menu>
    <StackPanel Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
      <Button Command="self:CustomCommands.Exit">Exit</Button>
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;

namespace WpfTutorialSamples.Commands
{
	public partial class CustomCommandSample : Window
	{
		public CustomCommandSample()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void ExitCommand_CanExecute(object sender, CanExecuteRoutedEventArgs e)
		{
			e.CanExecute = true;
		}

		private void ExitCommand_Executed(object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
		{
			Application.Current.Shutdown();
		}
	}

	public static class CustomCommands
	{
		public static readonly RoutedUICommand Exit = new RoutedUICommand
			(
				"Exit",
				"Exit",
				typeof(CustomCommands),
				new InputGestureCollection()
				{
					new KeyGesture(Key.F4, ModifierKeys.Alt)
				}
			);

		//Define more commands here, just like the one above
	}
}

W pliku XAML, stworzyłem bardzo prosty interfejs z menu i przyciskiem, które to wykorzystują naszą nową, niestandardową komendę Exit. Ta komenda została zdefiniowana w Code-behind w naszej własnej klasie CustomCommands i później wykorzystana w kolekcji CommandBindings w oknie, gdzie przypisujemy zdarzenia, które powinno wykorzystać do wykonania / sprawdzenia jeżeli ma zezwolenie na wykorzystanie

To wszystko wygląda jak przykłady z poprzednich rozdziałów, z wyjątkiem faktu że odwołujemy się do polecenia z naszego własnego kodu (wykorzystując przestrzeń nazw "self" zdefiniowaną na samej górze), a nie wbudowanego polecenia

W Code-behind, obsługujemy dwa zdarzenia dla naszej komendy: Jeden po prostu pozwala komendzie na działanie cały czas, ponieważ jest to standardowe działanie dla polecenia exit/quit. Drugi wywołuje metodę Shutdown który kończy działanie aplikacji. Proste, prawda?

Jak już poprzednio wyjaśniono, zaimplementowaliśmy naszą komendę Exit jako pole w statycznej klasie CustomCommands. Istnieje kilka sposobów definiowania i przypisywania właściwości komend, ale ja wybrałem bardziej kompaktowe podejście (byłoby jeszcze bardziej kompaktowe, gdyby było umieszczone w tej samej linii, ale dodałem podziały linii tutaj dla czytelności), gdzie przypisuję to wszystko poprzez konstruktor. Parametrami są tekst / etykieta polecenia, nazwa polecenia, typ właściciela a następnie kolekcja InputGestureCollection, pozwalająca mi zdefiniować domyślny skrót dla polecenia (Alt+F4).

Podsumowanie

Implementowanie własnych poleceń w WPF-ie jest prawie tak łatwe jak korzystanie z wbudowanych poleceń i pozwala ci na używanie ich do dowolnego celu w twojej aplikacji. To ułatwia wielokrotnie używane akcji w różnych miejscach tak, jak zostało to pokazanie w przykładzie w tym rozdziale.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!