TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Kontrolka DataGrid:

Kolumny w DataGrid

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się, jak łatwo można uzyskać i używać kontrolkę DataGrid. Jednym z powodów, dla których było to tak łatwe, jest fakt, że DataGrid automatycznie wygeneruje odpowiednie kolumny na podstawie używanego źródła danych.

Jednak w niektórych sytuacjach możesz chcieć ręcznie zdefiniować wyświetlane kolumny, ponieważ albo nie chcesz wyświetlać wszystkich właściwości/kolumn ze źródła danych, albo chcesz mieć kontrolę nad rodzajem i zawartością kolumn.

Kolumny zdefiniowane ręcznie

Wypróbujmy przykład, który wygląda bardzo podobnie jak ten z poprzedniego rozdziału, w którym ręcznie definiujemy wszystkie kolumny, aby uzyskać maksymalną kontrolę. Możesz wybrać rodzaj kolumny na podstawie danych, które chcesz w niej wyświetlić/edytować. W chwili pisania tego artykułu dostępne są następujące rodzaje kolumn:

 • DataGridTextColumn
 • DataGridCheckBoxColumn
 • DataGridComboBoxColumn
 • DataGridHyperlinkColumn
 • DataGridTemplateColumn

Szczególnie ostatni rodzaj "DataGridTemplateColumn" jest interesujący. Umożliwia on definiowanie dowolnej zawartości, co otwiera możliwość korzystania nawet z kontrolek niestandardowych, zarówno z biblioteki WPF, jak i nawet twoich własnych lub zewnętrznych kontrolek firm trzecich. Oto przykład:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.DataGrid_control.DataGridColumnsSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="DataGridColumnsSample" Height="200" Width="300">
  <Grid Margin="10">
		<DataGrid Name="dgUsers" AutoGenerateColumns="False">
			<DataGrid.Columns>

				<DataGridTextColumn Header="Name" Binding="{Binding Name}" />

				<DataGridTemplateColumn Header="Birthday">
					<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
						<DataTemplate>
							<DatePicker SelectedDate="{Binding Birthday}" BorderThickness="0" />
						</DataTemplate>
					</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
				</DataGridTemplateColumn>

			</DataGrid.Columns>
		</DataGrid>
	</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples.DataGrid_control
{
	public partial class DataGridColumnsSample : Window
	{
		public DataGridColumnsSample()
		{
			InitializeComponent();

			List<User> users = new List<User>();
			users.Add(new User() { Id = 1, Name = "John Doe", Birthday = new DateTime(1971, 7, 23) });
			users.Add(new User() { Id = 2, Name = "Jane Doe", Birthday = new DateTime(1974, 1, 17) });
			users.Add(new User() { Id = 3, Name = "Sammy Doe", Birthday = new DateTime(1991, 9, 2) });

			dgUsers.ItemsSource = users;
		}
	}

	public class User
	{
		public int Id { get; set; }

		public string Name { get; set; }

		public DateTime Birthday { get; set; }
	}
}

W znaczniku kontrolki DataGrid dodałem właściwość AutoGenerateColumns, którą ustawiłem na false, aby uzyskać kontrolę nad definiowaniem kolumn. Jak widać, opuściłem kolumnę ID, ponieważ zdecydowałem nie używać jej w tym przykładzie. W przypadku właściwości Name użyłem prostej kolumny do prezentowania tekstu, więc najbardziej interesującą częścią tego przykładu jest kolumna Birthday, w której użyłem kolumny DataGridTemplateColumn z kontrolką DatePicker umieszczoną wewnątrz niej. Pozwala to użytkownikowi końcowemu wybrać datę z kalendarza, zamiast ręcznego jej wpisywania, jak widać na zrzucie ekranu.

Podsumowanie

Wyłączając automatyczne generowanie kolumn za pomocą właściwości AutoGenerateColumns, uzyskujesz pełną kontrolę nad tym, które kolumny są wyświetlane i jak ich dane powinny być wyświetlane oraz edytowane. Jak widać na przykładzie pokazanym w tym artykule, otwiera to kilka całkiem interesujących możliwości, w których można całkowicie dostosować edytor, a tym samym poprawić wrażenia użytkownika końcowego.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!